Procedura składania wniosków

INFORMACJA

z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie trybu i sposobu /procedury/ składania wniosków o przyjęcie ślubowania

oraz umieszczenia w wykazie zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie zastępcą notarialnym jest osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu notarialnego i złożyła ślubowanie. Minister Sprawiedliwości niezwłocznie po ustaleniu wyniku egzaminu notarialnego wydaje zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, które doręcza zastępcy notarialnemu i prezesowi rady izby notarialnej, właściwej według miejsca zamieszkania zastępcy notarialnego, a w wypadku osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prezesowi rady izby notarialnej, o której mowa w art. 74a § 2 zdanie drugie, o czym stanowi art. 76 § 1 wyżej cyt. ustawy. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 2, prezes rady właściwej izby notarialnej odbiera ślubowanie, a następnie umieszcza zastępcę notarialnego w wykazie zastępców notarialnych danej izby (art. 76 § 2).

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego – ubiegające się o złożenie ślubowania oraz o umieszczenie w wykazie zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie – składają w biurze Rady Izby Notarialnej w Krakowie (31-008 Kraków, Rynek Główny 23) osobiście lub za pośrednictwem poczty (zgodny ze wzorem do pobrania tutaj) wniosek o przyjęcie ślubowania oraz umieszczenie w wykazie zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby ubiegającej się o złożenie ślubowania i umieszczenie w wykazie zastępców notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie (zgodne ze wzorem do pobrania tutaj) wraz z wymienionymi w nim dokumentami.

Szczegółowe informacje w sprawach związanych ze składaniem wniosków o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Krakowie można uzyskać w biurze RIN w Krakowie pod numerem telefonu: 12 422 36 25 lub 12 429 50 89.

 

Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

(-) Sławomir Gołąbek