RODO

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiamy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Izbę Notarialną w Krakowie.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Notarialna w Krakowie z siedzibą: 31-008 Kraków Rynek Główny 23, nr tel.: tel. 12 4223625, 12 4295089, adres e-mail: kin@kin.pl, zwana dalej KIN.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KIN można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych: dr inż. Piotr Wójcik, adres email: iod@kin.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane w wyniku prowadzonej korespondencji lub w związku z przekazaną nam wizytówką, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

  1. Realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (art. 6 ust 1 lit. c RODO)
  2. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, w tym obsługi zgłoszenia kierowanego do KIN w zakresie umożliwiającym kontaktowanie się z tą osobą (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
  3. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO)

 

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przygotowania do zawarcia umowy, również adres do korespondencji.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

1)      serwisujące urządzenia KIN za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

2)      dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest KIN;

3)      podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

4)      świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie KIN (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwających wzajemnych relacji określonych w „celach przetwarzania danych”. W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KIN, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • sprostowania (poprawienie) danych;
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
  • dostępu do danych (w tym do kopii danych);
  • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@kin.pl, pisemnie na adres siedziby KIN lub osobiście w siedzibie KIN.

Przed realizacją Państwa uprawnień KIN musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez KIN narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z obsługą zgłoszenia kierowanego do KIN oraz przygotowaniem do zawarcia ewentualnej umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością prowadzenia działań przygotowania do zawarcia i docelowego zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie skutkuje żadnymi następstwami, za wyjątkiem braku możliwości łącznego odniesienia się do zdarzeń (np. wiadomości e`mail) kierowanych od osoby rezygnującej z podania danych ją identyfikujących.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

KIN nie będzie stosowała wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.