Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024 r.

29.03.2024

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 oraz z 2023 r. poz. 1615), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ustalony przez zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024 r.:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece,
 10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 11. ustawa z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn,
 12. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, 13,
 13. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 14. ustawa z dnia 14 lutego 1991 – Prawo o notariacie,
 15. ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 16. Traktat z dnia 7 lutego 1992 o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 17. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali,
 18. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 19. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 20. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami,
 21. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa,
 22. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym,
 23. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa,
 24. ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych,
 25. ustawa z dnia 9 września 2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 26. ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych,
 27. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych,
 28. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 29. ustawa z dnia 27 lipca 2001 – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 30. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 31. ustawa z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe,
 32. ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 33. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego,
 34. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych,
 35. ustawa z dnia 4 lutego 2011 – Prawo prywatne międzynarodowe,
 36. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego,
 37. ustawa z dnia 28 listopada 2014 – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 38. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 – Prawo o prokuraturze,
 39. ustawa z dnia 20 lipca 2017 o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
 40. ustawa z dnia 8 grudnia 2017 o Sądzie Najwyższym,
 41. ustawa z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców,
 42. ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 43. ustawa z dnia 5 lipca 2018 o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
 44. ustawa z dnia 26 stycznia 2023 o fundacji rodzinnej.