Ogłoszenie o egzaminie notarialnym 2024

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2024 r.

29.05.2024

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, tj. osób, które w Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 2. przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanez czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
 4. po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy, oraz osób, które:
 8. przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 9. nie złożyły wniosku o powołanie na notariusza w terminie określonym w art. 14a ustawy – Prawo o notariacie,
 10. oraz osób, o których mowa w art. 16a § 2 i art. 76 § 4b ustawy – Prawo o notariacie,

na dzień 3 września 2024 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z pierwszej części egzaminu polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego), na dzień 4 września 2024 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z drugiej części egzaminu polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego) oraz na dzień 5 września 2024 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z trzeciej części egzaminu polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny).

Zgodnie z art. 74a § 2 ustawy – Prawo o notariacie, aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo notariacie, przeprowadzaną przez radę właściwej izby notarialnej oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, zamieszkałe na obszarze właściwości komisji, składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego w siedzibie tej komisji.

Natomiast osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie wybranej izby notarialnej.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w:

 1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Gdańsku i w Białymstoku;
 2. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Katowicach;
 3. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Krakowie i w Rzeszowie;
 4. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie;
 5. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Warszawie i w Lublinie;
 6. Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej we Wrocławiu

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2024 r. – przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 13 sierpnia 2024 r. – przez osoby, które odbyły aplikację notarialną. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Opłata egzaminacyjna wynosi 3 440 (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści) złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien wskazywać imię i nazwisko zdającego – opłata za notarialny w 2024 r. w … (wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej, do której jest składany wniosek).
Przykład: Jan Kowalski – opłata za egzamin notarialny w 2024 r. w Warszawie.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie:

 • zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny.

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin notarialny,
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

oraz w zależności od przesłanek uprawniających do przystąpienia do egzaminu:

 • dokument zaświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, radcowskiego lub komorniczego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 12 § 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które wykonywały w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 12 § 2a, oraz zakres obowiązków związany z wykonywaniem zadań odpowiadających czynnościom asystenta sędziego w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej lub wykonywania na podstawie umów cywilnoprawnych w kancelarii notarialnej w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z czynnościami wykonywanymi przez notariusza,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiejw urzędach organów władzy publicznej i wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 • dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy
  publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego w tych urzędach lub jednostkach.

Informacja dla zdających będących osobami niepełnosprawnymi i matkami karmiącymi

Zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621, z późn. zm.), czas trwania każdej części egzaminu notarialnego podlega wydłużeniu o połowę w przypadku zdającego będącego osobą niepełnosprawną, który wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu notarialnego złoży:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu w toku egzaminu notarialnego czynności technicznych, takich jak:

a) odczytywanie tekstu,
b) zapisywanie rozwiązań zadań odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego,
c) obsługa sprzętu komputerowego

– wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2.

Natomiast stosownie do treści § 20 ust. 5-8 ww. rozporządzenia, zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu notarialnego.

Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdego dnia egzaminu notarialnego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danego dnia egzaminu notarialnego. Uprawnienie to przysługuje zdającej, która wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu notarialnego złoży wniosek o przyznanie tego uprawnienia oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią.

Zdającej, u której poród nastąpi po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego, uprawnienie to przysługuje, jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie oraz pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem egzaminu notarialnego.