III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości „Nabywanie lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izba Notarialna w Krakowie

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na

III Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Nieruchomości

„Nabywanie Lokali  – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

Konferencja on-line, która planowana jest na 26 października 2023 roku.

Problematyka nabywania nieruchomości lokalowych stanowi mozaikę zróżnicowanych zagadnień. Sytuacja prawna nabywcy uzależniona jest bowiem w pierwszej kolejności od klasyfikacji podmiotu przenoszącego własność lokalu, a co za tym idzie regulacji kształtującej tryby i zasady towarzyszące nabyciu lokalu. Odmienna gama problemów kształtuje się w kontekście problematyki nabywania lokali w świetle regulacji ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, ustawy deweloperskiej czy też ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Regulacje zawarte w tych aktach prawnych, dotyczące nabywania lokali, stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych. Proces nabywania lokali, w szczególności lokali mieszkalnych jest bowiem zróżnicowany i wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym rodzaju transakcji oraz obowiązujących regulacji prawnych, które w wielu wypadkach są niejasne czy też niewystarczające.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji kształtujących problematykę nabywania lokali. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej Uczestników do identyfikacji problemów związanych z nabywaniem lokali pojawiających się we wszystkich wskazanych obszarach ale też do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian. Przedmiotem rozważań uczynione być zatem mogą zarówno systemowe błędy w prywatyzacji mieszkań komunalnych, niedostateczne regulacje dotyczące przekształcania spółdzielczych praw do lokali we własność, problemy nabywców tzw. mieszkań zakładowych, projektowana ustawa o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych czy też problemy związane z nabywaniem lokali na rynku pierwotnym i wtórnym.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

Uczestnikom konferencji zostaną wystawione zaświadczenia o udziale.

Wzorem ubiegłego roku, jest także planowane wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Udział w Konferencji (czynny i bierny) jest nieodpłatny i wymaga jedynie rejestracji, którą prowadzi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W przypadku publikacji, termin przesyłania zgłoszenia uczestnictwa czynnego, wraz z tematem wystąpienia upływa 15 września 2023 roku; termin wysłania artykułu do publikacji oraz termin wniesienia opłaty za publikację w kwocie 350 złotych – 20 października 2023 roku.

Opłaty można dokonać  na rachunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie numer:

70 2490 0005 0000 4600 9378 0221 tytułem: konferencja prawa nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika czynnego.

Bardziej szczegółowe dane dotyczące wydarzenia, zostały udostępnione na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dedykowanej przedmiotowej konferencji: kpn.uek.krakow.pl

Patronat medialny objął między innymi „Krakowski Przegląd Notarialny”.