Ogłoszenie

Izba Notarialna w Krakowie zleci biuru rachunkowemu działającemu na terenie Krakowa (osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółce cywilnej lub spółce prawa handlowego) obsługę w zakresie pełnej księgowości oraz procesów kadrowo-płacowych.

Zlecenie obejmuje:

  1. w zakresie usług księgowych:

a)     prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,

b)     prowadzenie: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej (przychodów), ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

c)     prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji: JPK_VAT, PIT, CIT,

d)     sporządzanie sprawozdań do GUS oraz do innych organizacji na zlecenie zleceniodawcy,

e)     wysyłanie deklaracji podatkowych w imieniu zleceniodawcy w określonym terminie wskazanym w przepisach podatkowych,

  1. w zakresie usług kadrowo płacowych:

a)     przygotowanie wszelkiej dokumentacji do akt osobowych pracowników,

b)     sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych,

c)     prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz ewidencji nieobecności tj. zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, ojcowskie itp.,

d)     sporządzanie raportów rozliczeniowych przekazywanych co miesiąc drogą elektroniczną do ZUS-u oraz dokumentów zarejestrowania i wyrejestrowania pracowników, jak również członków ich rodzin,

e)     przekazywanie do ZUS-u wniosków o zasiłek chorobowy, macierzyński oraz innych dokumentów dotyczących pracowników oraz zleceniodawcy,

  1. w zakresie dodatkowych usług:

a)     doradztwo podatkowe,

b)     przygotowanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej przy ubieganiu się o kredyt, pożyczkę, leasing,

c)     kontakt w imieniu zleceniodawcy z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznym, GUS-em, Inspektoratem Pracy itp.,

d)     sporządzanie analiz finansowych,

e)     sprawdzanie poprawności dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, numerowaniem dokumentów księgowych, przechowywaniem oraz archiwizacją,

f)      wystawianie faktur w imieniu zleceniodawcy.

 

Odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie proszę kierować drogą mailową na adres: kin@kin.pl do dnia 15 czerwca 2023 roku.