Klauzula informacyjna dla Kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

Klauzula informacyjna dla Kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

1. administratorami Pani/Pana danych osobowych zebranych w ramach zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną jest Komisja Egzaminacyjna ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie, reprezentowana przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej oraz – w zakresie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na obsłudze administracyjnej i technicznej działalności Komisji Kwalifikacyjnej, w tym przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Komisję Kwalifikacyjną- Izba Notarialna w Krakowie;
2. dane kontaktowe administratorów danych:

1)      Komisja Egzaminacyjna ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008 Kraków, nr tel. 506 813 663,
e-mail: aplikacja@kin.pl;

2)      Izba Notarialna w Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008 Kraków, nr tel. 506 813 663, e-mail: aplikacja@kin.pl;

3. we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Izbę Notarialną w Krakowie można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, dr inż. Piotrem Wójcikiem, adres email: iod@kin.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w związku z zadaniem publicznym powierzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości egzaminu wstępnego zgodnie z: ustawą z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621 oraz 2020 r. poz. 1391);
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym:

–       Komisja Egzaminacyjna ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie,

–       Izba Notarialna w Krakowie;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. Na zasadach określonych w RODO, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec    przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika wprost z przepisu prawa (Prawo o notariacie), które stosuje się do osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną (brak podania danych wyklucza możliwość przystąpienia do egzaminu).
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane;

 

Klauzula informacyjna RODO (.pdf)