Informacja Prezesa Rady Izby Notarialnej w Krakowie dotycząca wniosków notariuszy/zastępców notarialnych/aplikantów notarialnych o udzielenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia

W związku z art.  19 §  3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub zajęcia notariusz/zastępca notarialny/aplikant notarialny, jest obowiązany (poprzez złożenie stosownego wniosku) zawiadomić prezesa rady właściwej izby notarialnej. Rada rozstrzyga, czy podjęcie zatrudnienia lub zajęcia nie uchybia obowiązkom notariusza albo powadze wykonywanego zawodu.

Aby ujednolicić procedurę udzielenia bądź nieudzielenia zgody na podjęcie zatrudnienia/zajęcia, Rada Izby Notarialnej w Krakowie wskazuje na nieodłączne elementy składowe każdego wniosku
o zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia/zajęcia, a to poza wskazaniem nazwy wniosku (wniosek o zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia/zajęcia) oraz poza wskazaniem danych osobowych wnioskodawcy z podaniem danych kontaktowych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu) także:

  1. Podanie nazwy firmy lub instytucji, w której planowane jest podjęcie dodatkowego zatrudnienia/zajęcia,
  2. Wskazanie rodzaju ewentualnej umowy (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie itp.:),
  3. Wskazanie czy zajęcie jest odpłatne czy też nie,
  4. Podanie daty rozpoczęcia i zakończenia ewentualnej umowy (zobowiązania),
  5. Wskazanie stanowiska pracy lub rodzaju zajęcia z wyszczególnieniem obowiązków i czynności podejmowanych w związku z zatrudnieniem, a także oświadczenie, że w przypadku ewentualnej zmiany zakresu obowiązków lub czasu pracy wnioskodawca powiadomi o tym radę występując ponownie o stosowną zgodę,
  6. Wykazanie (np.: poprzez podanie czy jest to pełny lub niepełny wymiar czasu pracy oraz wskazanie ilości godzin), że podejmowane zajęcie nie będzie przeszkadzało w pełnieniu obowiązków notariusza (zastępcy notarialnego, aplikanta notarialnego),
  7. Wykazanie, że podejmowane zajęcie/zatrudnienie nie będzie uchybiać powadze wykonywanego zawodu, a w szczególności, że nie jest ono związane z handlem, przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w interesach, a także że podejmowane czynności nie poddadzą w wątpliwość powagi osoby na co dzień pełniącej obowiązki notariusza/zastępcy notarialnego/aplikanta notarialnego, który w ramach planowanego podjęcia zatrudnienia/ zajęcia będzie widziany w innej roli niż ta przynależna z racji pełnienia funkcji notariusza/zastępcy notarialnego/aplikanta notarialnego i czy ta inna rola nie narazi dobrego imienia notariusza/zastępcy notarialnego/aplikanta notarialnego i nie pozwoli poddać w wątpliwość jego uczciwości, bezstronności, godności, a także nie narazi na potencjalną choćby możliwość złamania tajemnicy zawodowej,
  8. Wskazanie miejsca wykonywania zatrudnienia/zajęcia,
  9. Ewentualnie podanie innych informacji istotnych dla rozpoznania sprawy.

 

Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

/-/ Sylwia Jankiewicz