Egzamin notarialny 2023

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, tj. osób, które w Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych,
 2. przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym lub Trybunale Konstytucyjnym i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanez czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej,
 4. po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub komorniczy,

oraz osób, które:

 1. przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 2. nie złożyły wniosku o powołanie na notariusza w terminie określonym w art. 14a ustawy – Prawoo notariacie,
 3. oraz osób, o których mowa w art. 16a § 2  i art. 76 § 4b ustawy – Prawo o notariacie,

 

na dzień 5 września 2023 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie
z pierwszej części egzaminu polegające na opracowaniu pierwszego projektu aktu notarialnego), na dzień 6 września 2023 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z drugiej części egzaminu polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego) oraz na dzień 7 września 2023 r. godz. 10.00 (w którym zdający będą rozwiązywać zadanie z trzeciej części egzaminu polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny).

 

Zgodnie z art. 74a § 2 ustawy – Prawo o notariacie, aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy – Prawo notariacie, przeprowadzaną przez radę właściwej izby notarialnej oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, zamieszkałe na obszarze właściwości komisji, składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego w siedzibie tej komisji.

 

Natomiast osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie wybranej izby notarialnej.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w:

 1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej w Gdańsku i w Białymstoku;
 2. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej
  w Katowicach;
 3. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej
  w Krakowie i w Rzeszowie;
 4. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej
  w Poznaniu, Łodzi i w Szczecinie;
 5. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej
  w Warszawie i w Lublinie;
 6. Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości Izby Notarialnej
  we Wrocławiu.

 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia
22 lipca 2023 r. – przez osoby, o których mowa w art. 12 § 2-2b ustawy – Prawo o notariacie oraz w terminie do dnia 15 sierpnia 2023 r. – przez osoby, które odbyły aplikację notarialną. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 i 803), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.