Nabór na stanowisko księgowego

OFERTA PRACY

 

Izba Notarialna w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko: samodzielnego księgowego, w wymiarze czasu pracy pełnego etatu

 

Kandydat zobligowany jest posiadać:

-        wykształcenie wyższe ekonomiczne,

-        znajomość i umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy
o rachunkowości, finansach publicznych oraz o systemie ubezpieczeń społecznych,

-        biegłą znajomość systemu COMARCH ERP OPTIMA moduły: Kasa/Bank, Kadry i Płace, Księga Handlowa i Faktury oraz pakietu Office (w szczególności Word i Excel),

-        doświadczenie na takim samym stanowisku.

 

Do składania ofert zapraszamy osoby:

-        posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

-        nieposzlakowaną opinię,

-        o wysokiej kulturze osobistej,

-        komunikatywne,

-        posiadające umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole,

-        dyspozycyjne (praca stacjonarna w biurze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00).

 

Wymagane dokumenty:

-        podanie o zatrudnienie (z danymi kontaktowymi),

-        życiorys zawodowy (CV),

-        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (do przedłożenia po zakwalifikowaniu kandydata do kolejnego etapu konkursu),

-        oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (do przedłożenia po zakwalifikowaniu kandydata do kolejnego etapu konkursu),

-        kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia, zaświadczeń o ukończonych kursach oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, referencje), (oryginały tych dokumentów lub ich notarialnie poświadczone kopie będą wymagane do wglądu po zakwalifikowaniu kandydata do kolejnego etapu konkursu)

-        potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez KIN (Klauzula informacyjna) – Załącznik 1

-        zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – vide Załącznik 2.

 

Oferty należy przesłać listownie do dnia 30 listopada 2021 roku, na adres siedziby Izby Notarialnej w Krakowie - 31-008 Kraków, Rynek Główny 23 (II piętro).

 

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do kolejnego etapu konkursu lub jego niezakwalifikowaniu, zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub mailowo.


Załącznik 1

Klauzula informacyjna

[dla kandydatów do pracy]

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Izbę Notarialną w Krakowie.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Notarialna w Krakowie z siedzibą: 31-008 Kraków Rynek Główny 23, nr tel.: 12 4223625, 12 4295089, adres e-mail: kin@kin.pl , zwana dalej KIN.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KIN można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, dr inż. Piotrem Wójcikiem, adres email: iod@kin.pl lub osobiście w siedzibie KIN, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KIN w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy w KIN, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Podstawa prawna przetwarzania

KIN przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

1)    Art. 6 ust. 1 lit.c) RODO, w związku z przepisami:

- art. 221Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

2)    Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) w przypadku:

  1. złożenia dokumentów aplikacyjnych, zawierających dane osobowe wykraczające poza zakres danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy (np. wizerunek, zainteresowania), lub
  2. wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

 

Zakres danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy.

 

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, w pozostałym zakresie podanie danych jest zaś dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody kandydata.

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  żądania ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji po przeprowadzeniu bieżącej rekrutacji będzie oznaczać, że nie zostanie Pani/Pan uwzględniona/-y w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@kin.pl , pisemnie na adres siedziby KINu lub złożyć osobiście w siedzibie KINu po uprzednim ustaleniu terminu wizyty. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość
w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez KIN Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym KIN powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów:

  • firmy serwisujące urządzenia KIN, w których przetwarzane są dane osobowe osób aplikujących
    o pracę;
  • dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę lub dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami (np. infopraca.pl)
  • firmy kurierskie za pośrednictwem, których prowadzona jest korespondencja z kandydatami do pracy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

KIN nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

  • okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub,
  • okres do momentu wycofania zgody - w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji,
  • 3 miesiące od daty zakończenia procesu rekrutacji- w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

W przypadku przekazania przez osobę aplikującą nadmiarowych danych osobowych bez zamieszczenia zgody na ich przetwarzanie, dokumenty aplikacyjne będą usuwane (kopie) lub odsyłane bezzwłocznie (oryginały) - bez powiadomienia aplikującego.

 

 

Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości zasady przetwarzania moich danych osobowych w KIN.

 

 

…………………………………………            …………..………….                                    …………………………….

(imię i nazwisko)                               (podpis)                                                           (data)

 

 

Załącznik 2

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Izby Notarialnej w Krakowie z siedzibą: 31-008 Kraków Rynek Główny 23, nr tel.: 12 4223625, 12 4295089, adres e-mail: kin@kin.pl, zwanej dalej KIN – Administratora przekazanych nam danych osobowych, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić i podpisać klauzulę o treści:

 

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Izbę Notarialną w Krakowie z siedzibą: 31-008 Kraków Rynek Główny 23, nr tel.: 12 4223625, 12 4295089, adres e-mail: kin@kin.pl, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

 

 

……………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

data

imię i nazwisko

podpis

 

Do pobrania:

OFERTA PRACY