UCHWAŁA Nr X/4/2019 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 25 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr X/4/2019

Krajowej Rady Notarialnej

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza

 

Na podstawie art. 40 § 1 pkt 7) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291 ze zmianami) Krajowa Rada Notarialna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Krajowa Rada Notarialna, uwzględniając decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 kwietnia 2010 r., nr RWA-3/2010, utrzymaną w mocy ostatecznie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział Gospodarczy z dnia 25 września 2018 r., sygn. akt VII AGa 1160/18, postanawia skreślić § 30 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, przyjętego w uchwale Nr 19/97 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. (tekst jednolity przyjęty w uchwale nr VII/21/2011 z dnia 05 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego KEZN).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes

Krajowej Rady Notarialnej

/-/ Mariusz Białecki