UCHWAŁA Nr VII/21/2011 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 5 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr VII/21/2011

Krajowej Rady Notarialnej

z dnia 5 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego

Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza

 

 

Na podstawie art. 40 § 1 pkt 7) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) Krajowa Rada Notarialna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się jednolity tekst Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, stanowiący załącznik do uchwały Nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Krajowej Rady Notarialnej:

-       Uchwałą Nr 7/2001 z dnia 11 maja 2001 r.,

-       Uchwałą Nr VI/15/2007 z dnia 3 marca 2007 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza,

-       Uchwałą Nr VII/27/2010 z dnia 13 marca 2010 r. w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes

Krajowej Rady Notarialnej

/-/ Lech Borzemski