Klauzula informacyjna dla Kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

  1. administratorami  Pani/Pana  danych   osobowych   zebranych   w   ramach   zgłoszenia   o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną jest Komisja Egzaminacyjna  ds.  aplikacji   notarialnej   przy   Ministrze   Sprawiedliwości   z   siedzibą w Krakowie, reprezentowana przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej oraz Izba Notarialna w Krakowie, reprezentowana przez Prezesa Rady Izby Notarialnej;
  2. dane kontaktowe administratora: tel. 506 813 663, e-mail: aplikacja@kin.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego na aplikację notarialną zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.);
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przystąpienia do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym:

–        członkowie    Komisji    Egzaminacyjnej    ds.    aplikacji    notarialnej    przy    Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie,

–        upoważnieni pracownicy Izby Notarialnej w Krakowie;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

7. Na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

9. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

Druk do ściągnięcia:
Klauzula informacyjna dla Kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną