Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2019 r.

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ustalony przez zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2019 r.:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
 11. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 12. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 14. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 16. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 17. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
 18. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 19. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 20. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 22. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 23. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 24. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 25. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 26. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 27. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 28. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 30. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 31. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 32. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 33. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 34. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 35. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 36. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 37. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 38. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
 39. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 40. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 41. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe,
 42. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu j ednorodzinnego,
 43. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego,
 44. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 45. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze,
 46. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
 47. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

 

Informacje o publikacji dokumentu Opublikowano: 09.04.2019 09:47
Osoba publikująca: Kamila Jarosławska
Zmodyfikowano: 09.04.2019 09:47
Osoba modyfikująca: Kamila Jarosławska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Przewodniczący Zespołu