Informacja Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu notarialnego

Kraków, dnia 25 czerwca  2018 r.

OGŁOSZENIE

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu notarialnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu notarialnego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie informuje, iż stosownie do treści § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1621  ), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu komisji lub jego zastępcy nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu tj. do dnia 14 sierpnia 2018 r.

W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający w powyższym terminie składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego zawierającego deklarację, że znane mu są zagrożenia, o których mowa w  art. 21 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia,  związane z użyciem tego sprzętu.

Niezłożenie oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań z egzaminu notarialnego.

Formularz informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego, który odbędzie się w dniach 4-6 września 2018 r. oraz  formularz oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem  sprzętu komputerowego znajdują się na stronach internetowych Rady Izby Notarialnej w Krakowie.

Minimalne wymagania techniczne , które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji ( Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu ) :

● procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

● 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);

● system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3 , Windows Vista ,Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10;

● zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;

Uwaga: Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W  przypadku nowszych systemów takich jak:  Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

● 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

● wolny port USB;

● konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;

Uwaga: Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

● odinstalowany program antywirusowy;

● wyłączony wygaszacz ekranu;

● opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”;

Uwaga: Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

● zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

● wyłączone aktualizacje automatyczne.

 

UWAGI:

  • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
  • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
  • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

 

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie.

W przypadku wątpliwości zdających, czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania spełnia wymagania techniczne, zdający powinni – przed egzaminem i we własnym zakresie – skorzystać z pomocy informatyka. Dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem, że co do zasady Aplikacja działa bez zastrzeżeń, a problemy wynikały najczęściej z wadliwego przygotowania przez zdających komputerów na potrzeby egzaminu, przede wszystkim z powodu nieusunięcia programów antywirusowych, niewyłączonego wygaszacza ekranu, niewyłączonych  aktualizacji automatycznych.

Tylko właściwie przygotowany  i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego zgodnie z parametrami, które zostały także podane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „ Egzaminy prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze” jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę zdawania egzaminu.

Podczas egzaminu nie będzie możliwości ani warunków do sprawdzania wymagań, czy też przystosowania sprzętu do działania aplikacji.

Sala egzaminacyjna wyposażona będzie w przyłącza  umożliwiające korzystanie z zasilania stałego ale konieczne jest (np. na wypadek awarii w dostawach energii), aby baterie w komputerach zdających były sprawne i naładowane.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wersja  demonstracyjna Aplikacji do zdawania egzaminu oraz instrukcja obsługi Aplikacji.

Każda osoba, która zamierza zdawać egzamin, używając własnego sprzętu komputerowego ma możliwość zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji oraz powinna zapoznać się z instrukcją obsługi. Istnieje możliwość korzystania z wydrukowanej instrukcji obsługi Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych podczas egzaminu.

 

Aplikacja udostępniona w wersji demonstracyjnej ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną Aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Na egzaminie bezwzględnie konieczne jest uruchomienie Aplikacji wyłącznie z otrzymanego nośnika. Podczas egzaminów w ubiegłych latach zdarzały się przypadki uruchomienia aplikacji w wersji  demonstracyjnej, co uniemożliwiło wydrukowanie pracy egzaminacyjnej. Sporządzenie pracy egzaminacyjnej z użyciem wersji demonstracyjnej jest równoznaczne z całkowitą utratą pracy bez możliwości jej odzyskania z uwagi na brak funkcji zapisu.

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Krakowie

Joanna  Ćwik - Bielińska